Thursday, September 11, 2014

Hà Nội "giục" thành lập Công ty Đường sắt Hà Nội

(DĐDN) - Ngày 4/9, Thời báo Ngân hàng cho biết, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa giao BQL đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với các sở ngành liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ thành lập Công ty Đường sắt Hà Nội trước ngày 15/9/2014.


Thành lập Công ty Đường sắt Hà Nội để quản lý các tuyến đường sắt đô thị

Theo đó, BQL đường sắt đô thị Hà Nội có nhiệm vụ đề xuất, báo cáo và dự thảo văn bản để UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập Công ty theo quy định.
Về mô hình tổ chức: trong giai đoạn đầu, Công ty Đường sắt Hà Nội sẽ được quản lý theo mô hình và cơ cấu tổ chức một Công ty quản lý tập trung. Trong tương lai, khi Công ty tiếp nhận các tuyến đường sắt đô thị khác sẽ áp dụng mô hình Công ty mẹ - con.
Về vốn điều lệ, vốn lưu động: BQL đường sắt đô thị Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, xác minh mức vốn điều lệ của Công ty trên cơ sở tổng mức đầu tư của tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông); giao Sở Tài chính chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để báo cáo UBND thành phố giao vốn cho Công ty Đường sắt Hà Nội.
Về ngành nghề kinh doanh: sẽ xây dựng sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ.
Về nhân sự: giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với BQL đường sắt đô thị xây dựng phương án nhân sự của Công ty trong giai đoạn thành lập, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Tuấn Thành